Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID)

Swipe to view more

Περιγραφή
Ονομασία αρχείου
Ημ/νία ανάρτησης
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ισορροπημένη,  Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_BA_GR_R_11_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ισορροπημένη, Εφάπαξ Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_BA_GR_S_11_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Δυναμική, Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_DY_GR_R_11_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Δυναμική, Εφάπαξ Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_DY_GR_S_11_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_GR_R_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life Εφάπαξ Καταβολής Ασφαλίστρου
KID_11_T4L_GR_S_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ευκαιριών, Περιοδικών Καταβολών Ασφαλίστρων
KID_11_T4L_OP_GR_R_11_el.pdf 01.01.2019
Allianz Target4Life επενδυτική επιλογή Ευκαιριών, Εφάπαξ Ασφαλίστρου KID_11_T4L_OP_GR_S_11_el.pdf 01.01.2019

Swipe to view more