Privacy verklaring

Allianz Global Life dac (“AGL”) waardeert uw bezoek aan deze website (“AGL-website” of “website”). Deze privacyverklaring wordt overeenkomstig artikel 13 van EU-Verordening 2016/679 (“AVG”) verstrekt aan de personen die gebruikmaken van de AGL-webdiensten.

Lees de volgende informatie goed door.

AGL, eigenaar van deze website, stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die worden verzameld van personen die de AGL-website gebruiken, te beschermen. AGL heeft deze verklaring bijgevolg opgesteld om te beschrijven hoe en welk soort gegevens van deze gebruikers worden verzameld en voor welke doeleinden AGL dergelijke gegevens verzamelt, hoe de gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens worden opgeslagen en ook met wie de gegevens worden gedeeld of aan wie ze worden openbaar gemaakt. AGL informeert u ook over de voorzorgsmaatregelen die zijn genomen om te zorgen dat u geïnformeerd en veilig bent wanneer u de AGL-website bezoekt.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die AGL over u verkrijgt via uw gebruik van de AGL-website. Ze geldt niet voor websites waarnaar de AGL-website kan linken (“websites van derden”) en die door derden worden beheerd.

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instelling die (alleen of gezamenlijk) het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. AGL Global Life dac, met maatschappelijke zetel in Maple House, Temple Road, Blackrock, Dublin, Ierland, telefoonnummer 00353 1 2422300, e-mail dataprivacy-agl@allianz.com, is de verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de AVG.

AGL gebruikt cookies (zie ons cookiebeleid) om automatisch informatie vast te leggen wanneer u op de website surft, zoals: uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de browsersoftware die u gebruikt, de pagina's van de AGL-website die u bezoekt, inclusief de datum en de duur van uw bezoek, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server te sturen, de omvang van het bestand dat u hebt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (positieve uitkomst, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Deze gegevens in geaggregeerde vorm verschaffen statistische informatie om te begrijpen hoe bezoekers de AGL-website gebruiken en om de correcte werking ervan te controleren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om aansprakelijkheid vast te stellen in verband met eventuele computercriminaliteit die ten nadele van de AGL-website is gepleegd.

Deze gegevens worden gedurende veertien maanden bewaard vanaf het moment dat de gegevens zijn verzameld.

Daarnaast verzamelt AGL de persoonsgegevens (zoals uw naam, e-mailadres en andere gegevens met het oog op het aanvragen van een kostenraming of het aangaan van een contract) die u vrijwillig via de AGL-website op de “contactpagina” invoert (hierna “persoonsgegevens”).

Wij gebruiken deze gegevens voor:

 • technische administratie en onderzoek en ontwikkeling van de AGL-website;
 • de administratie van cliënten en gebruikers;
 • en om aan uw specifieke verzoeken te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals bepaald door de wet.

Wij bewaren deze gegevens gedurende tien jaar na de beëindiging van de zakelijke relatie.

U hoeft geen uitdrukkelijke toestemming te geven voor de verwerking van de gegevens die u vrijwillig in verband met uw verzoek hebt verstrekt (zie paragraaf 3.B) of de gegevens die zijn vastgelegd met behulp van “technische cookies” voor browsergegevens e (zie paragraaf 3.A). Wij verzoeken u ons cookiebeleid te lezen.

AGL kan de via de AGL-website verzamelde gegevens gebruiken of aan uitdrukkelijk geïdentificeerde en gemachtigde externe partijen doorgeven voor de in paragraaf 3 vermelde doeleinden. In het bijzonder zijn de externe partijen aan wie wij uw, vrijwillig verstrekte, gegevens kunnen doorgeven de leden van de Allianz Group en de zakenpartners, vertegenwoordigers en leveranciers van AGL.

Wij kunnen uw gegevens ook aan overheidsinstanties of -instellingen, toezichthoudende autoriteiten of andere autoriteiten doorgeven indien door de wet vereist.

Afgezien van het bovenstaande, worden de gegevens niet gecommuniceerd of openbaar gemaakt, behalve na voorafgaande uitdrukkelijke contractuele of wettelijke indicatie of voorafgaande verlening van uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw gegevens kunnen in verband met de webdiensten van deze website zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt door de in paragraaf 5 genoemde partijen.

Wanneer AGL persoonsgegevens doorgeeft voor verwerking buiten de EER door een andere onderneming van de Allianz Group, gebeurt dit op basis van de door Allianz goedgekeurde bindende bedrijfsregels, de Allianz Privacy Standard (Allianz BCR) genoemd, die een adequate bescherming van persoonsgegevens bieden en voor alle ondernemingen van de Allianz Group juridisch bindend zijn. De Allianz BCR en de lijst van de ondernemingen van de Allianz Group die hieraan voldoen, is beschikbaar op https://www.allianzgloballife.com/nl_BE/documentatieenformulieren.html. Indien de Allianz BCR niet van toepassing is, onderneemt AGL in plaats daarvan stappen om te zorgen dat de doorgifte van de persoonsgegevens buiten de EER een adequaat beschermingsniveau geniet net zoals in de EER. Nadere bijzonderheden over de waarborgen waarop AGL voor dergelijke doorgiften vertrouwt, kunnen worden opgevraagd door contact op te nemen met AGL, zoals uiteengezet in paragraaf 9 van deze privacyverklaring.

AGL heeft redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens die AGL via de AGL-website verzamelt tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies of vernietiging te beschermen.

Wat de browsergegevens betreft, kunt u de cookies uitschakelen zoals beschreven in ons cookiebeleid. 

Wat uw aan AGL verstrekte persoonsgegevens betreft, hebt u het recht:

 • het recht om de persoonsgegevens die van hem/haar worden bewaard in te zien en om meer informatie te verkrijgen over de herkomst van de gegevens, de doelen en doeleinden van de verwerking, de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke(n), de verwerker(s) en de partijen aan wie de gegevens mogen worden verstrekt;
 • het recht zijn/haar toestemming waarop de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens is gebaseerd te allen tijde in te trekken; dit uitgezonderd de gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • het recht om te verzoeken dat zijn/haar gegevens worden bijgewerkt of gecorrigeerd, zodat deze altijd juist zijn; 
 • het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens onverwijld worden gewist;
 • het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden;
 • het recht om zijn/haar persoonsgegevens voor eigen gebruik of voor een nieuwe verzekeraar in een elektronisch formaat te ontvangen; en 
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen ons en/of de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met AGL zoals beschreven in deze privacyverklaring, onder vermelding van uw naam, e-mailadres, accountidentificatie en het doel van uw verzoek. U kunt ook een toegangsaanvraag indienen door het toegangsaanvraagformulier in te vullen dat beschikbaar is via link.

Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of de uitoefening van de rechten van de betrokkene kunnen telefonisch, per e-mail of per post aan de gegevensbeschermingsfunctionaris worden gericht via:

Data Protection Officer

AGL Global Life dac

Maple House

Temple Road

Blackrock

Dublin 

Ierland

Telefoonnummer: 00353 1 2422300

E-mail: dataprivacy-agl@allianz.com

U dient er rekening mee te houden dat andere websites die toegankelijk zijn via onze website persoonlijk identificeerbare informatie over u kunnen verzamelen. Deze privacyverklaring geldt niet voor de informatiepraktijken van die websites van derden die aan https://www.allianzgloballife.com gelinkt zijn. U dient de privacyverklaring van dergelijke websites te lezen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29/01/2019

 

 

Tijdens het gebruik van de AGL Saving-website wordt bepaalde informatie automatisch verzameld met behulp van “cookies” of lokale opslag. Allianz Global Life dac (“AGL”) gebruikt op deze website cookies die geen persoonsgegevens over gebruikers bevatten of verzamelen en die niet kunnen worden gebruikt om een individuele gebruiker te identificeren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte websites op de computer van de bezoeker opslaan. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website worden ze opnieuw verzonden en gebruikt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaar van de website.

Wij gebruiken cookies om:

 • uw computer te herkennen wanneer u onze website bezoekt;
 • de bruikbaarheid van de website te verbeteren;
 • u tijdens het surfen op onze website te volgen;
 • het gebruik van onze website te analyseren.

AGL gebruikt zogenaamde “technische” cookies. Deze cookies worden gebruikt om te browsen of een door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden doorgaans rechtstreeks door de eigenaar van de website geïnstalleerd. Zonder het gebruik van deze cookies zouden bepaalde handelingen niet kunnen worden uitgevoerd of complexer en/of minder veilig zijn. De zogenaamde technische cookies worden in twee categorieën onderverdeeld: (i) sessiecookies en (ii) permanente cookies. Wanneer u uw cookie-instellingen opslaat, moeten ze ook van toepassing zijn op uw toekomstige bezoeken aan de website van AGL. Om technische redenen, waarover AGL geen controle heeft, kan dit echter niet worden gegarandeerd. Als u bijvoorbeeld uw browser opnieuw instelt, uw cookies verwijdert of toegang krijgt tot de AGL-website via een andere browser of een ander apparaat, kunnen uw cookie-instellingen verloren gaan. Om aan de toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen, wordt u gevraagd uw cookie-instellingen te bevestigen wanneer u de AGL-website voor het eerst bezoekt.

 

AGL gebruikt ook de zogenaamde “Google Analytics” om informatie in geaggregeerde vorm te verzamelen en te analyseren. Daarmee kunnen wij begrijpen hoe gebruikers met de website omgaan. Deze informatie omvat onder andere:

 • statistische gegevens over de toegang tot en het bezoek aan de website van AGL;
 • het aantal bezochte secties en pagina's en het aantal bezoekers;
 • de tijd die de gemiddelde gebruiker op de website doorbrengt;
 • elke omstandigheid die zich tijdens het surfen voordoet, zoals een bericht of foutmelding. Dit helpt ons de problemen te begrijpen die gebruikers ondervinden bij het gebruik van de website;
 • de geografische zone van de gebruikers;

Deze informatie kan worden gekoppeld aan de gegevens van de gebruiker, zoals IP-adres, gebruikersnaam, domein of browser; wanneer deze alleen op geaggregeerde anonieme basis worden geanalyseerd, worden de cookies die deze informatie verzamelen als gelijkwaardig aan de technische cookies beschouwd. 

Meer informatie over “Google Analytics” vindt u op https://www.google.com/intl/it/analytics/.

Hieronder vindt u informatie over het uitschakelen van cookies voor uw browser.

De gebruiker kan dus zijn voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld verhinderen dat derden deze kunnen installeren. Bovendien kunnen cookies die in het verleden zijn geïnstalleerd via de browserinstellingen worden verwijderd. U moet er rekening mee houden dat wanneer u alle cookies uitschakelt, deze website mogelijk minder goed functioneert. Aan de andere kant kan de inhoud van de website ook toegankelijk zijn als de cookies volledig zijn uitgeschakeld. 

Scroll horizontaal om meer te zien

Browsertype

Richtsnoeren

Internet Explorer

 • Klik op het menu “extra” rechtsboven in de browser en selecteer “internetopties”.
 • Kies het tabblad Privacy en schuif de balk helemaal naar boven om alle cookies uit te schakelen.
 • Selecteer “OK” om de nieuwe instellingen te bevestigen.

Firefox Mozilla

 • Klik op het menu “extra” boven in de browser en selecteer “opties”.
 • Kies het tabblad Privacy en maak uw keuze uit het vervolgkeuzemenu dat begint met “Firefox zal”.
 • Selecteer “aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken” en verwijder de vinkjes bij “cookies van websites accepteren”.
 • Selecteer “OK” om de nieuwe instellingen te bevestigen.

Google Chrome

 • Klik op het sleutelsymbool aan de rechterkant.
 • Kies “instellingen” in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op de link met de tekst “geavanceerde instellingen weergeven” onderaan de pagina.
 • Selecteer “instellingen voor inhoud” in de lijst onder het privacysegment.
 • Kies de knop naast “sites blokkeren die gegevens willen instellen” in de eerste sectie genaamd “cookies”.
 • Selecteer “OK” om de nieuwe instellingen te bevestigen..

Safari

 

 • Klik op het tools-pictogram aan de rechterkant dat eruitziet als een tandwiel.
 • Selecteer “beveiliging” en selecteer “nooit” in de categorie “cookies accepteren”.
 • Sluit het venster om de nieuwe instellingen te bevestigen.

Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, is te vinden via:

www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Klik hier voor meer informatie over Allianz Global Life dac.
Belgium_agl@darta.ie
   
Maatschappelijke zetel: Maple House, Temple Road Blackrock Co. Dublin, Ierland – Onderneming van de de Allianz SE Groep, met vergunning voor het uitoefenen van levensverzekeringen door de Financiële Toezichthouder in Ierland – Reg. Nr 458565 – Werkzaam in België via vrije dientsverlening – Vergunning van de Nationale Bank van België (NBB - de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) Nr 2851.