Γενικά

Ο ιστότοπος της Allianz, τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είναι υπηρεσίες πληροφοριών (εφεξής: υπηρεσίες πληροφοριών Allianz) που παρέχονται από την Allianz SE και τις εταιρίες του Ομίλου Allianz (εφεξής: Όμιλος Allianz), η χρήση των οποίων υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης.

Με την πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz και τη χρήση του περιεχομένου τους, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ακόλουθους όρους χρήσης και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς. Μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο της Allianz εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης. Όπως χρησιμοποιούνται παρακάτω, οι όροι "εμείς" και "μας" αναφέρονται στην Allianz SE και τις θυγατρικές της Allianz ("Allianz Group Companies").

Χρήση του περιεχομένου

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz είναι διαθέσιμες μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ανάρτηση περιεχομένου και η πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz δεν αντιπροσωπεύουν, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων από εμάς. Πληροφορίες σχετικά με χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της τραπεζικής) διατίθενται μόνο από τις σχετικές εταιρίες του Ομίλου της Allianz.

Δεν αποτελεί προσφορά

Καμία πληροφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης της Allianz δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά ή ως συμβουλή σε επενδυτικά, νομικά, φορολογικά ή άλλα θέματα. Όπου απαιτείται τέτοια συμβουλή, θα πρέπει να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία.

Καμία υποχρέωση ενημέρωσης

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλο το περιεχόμενο που παρέχεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz είναι ενημερωμένο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ενημερωμένες, ακριβείς ή πλήρεις.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο των υπηρεσιών πληροφοριών της Allianz προστατεύεται από αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις σελίδες, το περιεχόμενο και τη διαμόρφωσή τους ανήκουν στην Allianz SE ή / και στις σχετικές εταιρίες του Ομίλου Allianz. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, προβολή, διανομή, μετάδοση, αναδιανομή μέσω της χρήσης τεχνολογίας "framing", δημοσίευση, πώληση, χορήγηση άδειας, δημιουργία παράγωγων έργων ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Allianz SE ή / και τις σχετικές εταιρίες του Ομίλου Allianz.

Εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα ("Σήματα")

Τα σήματα που εμφανίζονται στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz ή/και σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο της Allianz Group Companies είναι ιδιοκτησία της Allianz SE ή / και των εταιριών του Ομίλου Allianz.

Καμία εγγύηση

Όλο το περιεχόμενο των υπηρεσιών πληροφοριών της Allianz, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, του κειμένου και των υπερσυνδέσμων ή των αναφορών σε άλλους ιστότοπους, υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση και παρέχεται «ως έχει» και χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης και απαλλαγής από ιούς υπολογιστών ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Δεν εγγυόμαστε την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας των υπηρεσιών πληροφοριών της Allianz και αποποιούμαστε ρητά κάθε ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες των υπηρεσιών πληροφόρησης της Allianz θα είναι αδιάκοπες ή / και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι οι υπηρεσίες πληροφόρησης της Allianz ή οι διακομιστές που τις διαθέτουν θα είναι απαλλαγμένοι από ιούς υπολογιστών ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών

Αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη, είτε συμβατική, είτε από αδικοπραξία, είτε αντικειμενική είτε άλλου είδους, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, μη αντισταθμιστικές ή ειδικές ζημίες που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με την πρόσβασή σας ή τη χρήση ή την ανικανότητα πρόσβασης ή χρήσης των υπηρεσιών πληροφοριών της Allianz ή το γεγονός ότι βασιστήκατε στο περιεχόμενό τους ή οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση μετάδοσης, ιούς υπολογιστών ή άλλα επιβλαβή συστατικά ή αποτυχία γραμμής ή συστήματος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz, ανεξάρτητα από το αν έχουμε γνώση αυτών. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες των εταιριών του Ομίλου Allianz.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Για την εξυπηρέτησή σας, ορισμένοι υπερσυνδέσμοι (hyperlinks) ή ιστοσελίδες που αναφέρονται στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz μπορούν να σας μεταφέρουν σε ιστότοπους τρίτων μερών, οι οποίοι γενικά αναγνωρίζονται από το όνομα τομέα ανώτατου επιπέδου. Το περιεχόμενό τους δεν έχει ερευνηθεί ή αναλυθεί από εμάς και δεν εγγυόμαστε την επάρκεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας βρίσκεται σε υπερσυνδεδεμένες ή αναφερόμενες ιστοσελίδες και ρητά απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη για μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου τους.

Με την πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz, συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τις αποκλειστικές οδηγίες που ισχύουν για οποιονδήποτε ιστότοπο είναι προσβάσιμος ή υπερσυνδεδεμένος μέσω των υπηρεσιών πληροφόρησης της Allianz.

Περιορισμοί τοπικής νομοθεσίας

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης της Allianz δεν απευθύνονται σε κανένα άτομο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης της Allianz (λόγω εθνικότητας, διαμονής ή κατ’ άλλο τρόπο). Τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται σε τέτοιες απαγορεύσεις δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πληροφοριών της Allianz.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τμήματα αυτών των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή.

Δικαιοδοσία, Αυτοτέλεια όρων

Οποιαδήποτε αξίωση  προκύπτει από τους παρόντες όρους ή τον παρόντα ιστότοπο θα εκδικάζεται από τα δικαστήρια που βρίσκονται στο Μόναχο της Γερμανίας και συμφωνείτε με την αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων και δηλώνετε ότι τα δικαστήρια του Μονάχου είναι κατάλληλη δικαιοδοσία για εσάς.

Σε περίπτωση που οποιασδήποτε διάταξη αυτών των όρων κριθεί ανίσχυρη, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα ή η εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων και η ανίσχυρη διάταξη θα αντικατασταθεί από ισχυρή διάταξη που πλησιάζει την πρόθεση στην οποία βασίστηκε η ανίσχυρη διάταξη.

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Global Life dac

 

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, μέλος του Ομίλου Allianz

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επικοινωνίας

Δευτ. - Πεμ.: 8.30 - 16.30

Παρασκευή 15:30

customercontact@allianz.gr    

210 69 99 944

 

Εγγεγραμμένο γραφείο Maple House, Temple Road Blackrock Co Dublin A94 Y9E8 Ιreland – Εταιρεία που ανήκει στην Allianz SE. Η Allianz Global Life Designated Activity Company ελέγχεται στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εγγεγραμμένος στην Ιρλανδία, Εταιρεία Reg. Αρ.: 458565.