Η Allianz Global Life dac («AGL») σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον παρόντα ιστότοπο («Ιστότοπος της AGL» ή «Ιστότοπος»). Η παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («ΓΚΠΔ») στα άτομα που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες της AGL.

Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες προσεκτικά.

Η AGL, ιδιοκτήτρια εταιρεία του παρόντος Ιστότοπου, δεσμεύεται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο της AGL. Αντιστοίχως, η AGL έχει διαμορφώσει την παρούσα Δήλωση, για να περιγράψει τον τρόπο και το είδος των δεδομένων που συλλέγονται από χρήστες του Ιστότοπου της AGL και τους σκοπούς για τους οποίους η AGL ενδεχομένως συλλέγει τα εν λόγω δεδομένα, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων και σε ποιους κοινοποιούνται ή γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Επιπλέον, η AGL σάς ενημερώνει για τις προφυλάξεις που λαμβάνονται, για να διασφαλιστεί η πληροφόρηση και η ασφάλειά σας κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της AGL.

Η παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει για οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται από την AGL μέσω της χρήσης του Ιστότοπου της AGL από εσάς. Δεν ισχύει για οποιουσδήποτε ιστότοπους οι οποίοι ελέγχονται από τρίτα μέρη και στους οποίους ενδεχομένως να οδηγηθείτε από σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο της AGL («Ιστότοποι τρίτων μερών»).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που (μόνος ή από κοινού με άλλους) καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η AGL dac με έδρα στη διεύθυνση Maple House, Temple Road, Blackrock, Δουβλίνο, Ιρλανδία, τηλέφωνο 00353 2422300 και e-mail dataprivacy-agl@allianz.com είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όπως αυτός ορίζεται από τον ΓΚΠΔ.

Η AGL αυτομάτως καταγράφει πληροφορίες κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο μέσω της χρήσης cookies (διαβάστε την Πολιτική Cookies μας), όπως για παράδειγμα: τη διεύθυνση IP σας, τον ιστότοπο από τον οποίο μας επισκέπτεστε, το είδος του λογισμικού προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, τις σελίδες του Ιστότοπου της AGL που πράγματι επισκέπτεστε, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της διάρκειας της επίσκεψής σας, τον χρόνο του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, την έκταση του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που δείχνει την κατάσταση της απάντησης που λαμβάνεται από τον διακομιστή (θετικό αποτέλεσμα, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών του χρήστη.

Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά για την απόκτηση στατιστικών πληροφοριών με σκοπό να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον Ιστότοπο της AGL και να ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία του τελευταίου. 

Τα δεδομένα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την απόδοση ευθυνών σε σχέση με οποιαδήποτε αδικήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία διαπράχθηκαν εις βάρος του Ιστότοπου της AGL.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για 14 μήνες από το χρονικό σημείο συλλογή τους.

Επιπλέον, η AGL συλλέγει τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχετε οικειοθελώς μέσω του Ιστότοπου της AGL, όταν εισάγετε προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα με σκοπό την υποβολή αίτησης υπολογισμού ασφαλίστρων ή για τη σύναψη σύμβασης) στις διευθύνσεις «Επικοινωνίας & Υπηρεσιών» (στο εξής «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»).

Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

·         την τεχνική διαχείριση και την έρευνα και ανάπτυξη του Ιστότοπου της AGL,

·         τη διαχείριση πελατών και χρηστών,

·         την ικανοποίηση των ειδικών αιτημάτων σας.

Η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν πραγματοποιείται εντός των ορίων και υπό τους όρους που τίθενται από τη νομοθεσία.

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για μια περίοδο 10 ετών από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης.

Δεν απαιτείται ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων που παρέχετε οικειοθελώς σε σχέση με την αίτησή σας (Τμήμα 3.Β) ή των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης «τεχνικών cookies» σε σχέση με τα Δεδομένα περιήγησης (βλέπε Τμήμα 3.Α). Σας καλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου της AGL μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την AGL ή να κοινοποιηθούν σε εξωτερικά μέρη, τα οποία καθορίζονται και εξουσιοδοτούνται ρητώς, για τους σκοπούς που προβλέπονται στο τμήμα 3. Συγκεκριμένα, τα εξωτερικά άτομα στα οποία ενδεχομένως να κοινοποιηθούν τα δεδομένα σας —τα οποία έχετε παράσχει οικειοθελώς— είναι: μέλη του Ομίλου Allianz, εμπορικοί εταίροι της AGL, πράκτορες και προμηθευτές.

Μπορεί, επίσης, να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε κρατικές υπηρεσίες ή φορείς, εποπτικές αρχές ή άλλες αρχές, όταν απαιτείται από τον νόμο.

Με την εξαίρεση των ως άνω περιπτώσεων, τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται ούτε γνωστοποιούνται εκτός εάν υφίσταται προηγούμενη ειδική συμβατική ή νομική πρόβλεψη ή εάν έχετε προηγουμένως παραχωρήσει ρητώς την άδειά σας

Η επεξεργασία που πραγματοποιείται σχετικά με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του παρόντος Ιστότοπου δύναται να πραγματοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) από τα μέρη που καθορίστηκαν στο ως άνω Τμήμα 5.

Όποτε η AGL διαβιβάζει Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ από άλλη εταιρεία του Ομίλου Allianz, το πράττει με βάση τους εγκεκριμένους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Allianz (ΔΕΚ της Allianz), γνωστοί ως ο Κανόνας Απορρήτου της Allianz, οι οποίοι καθιερώνουν επαρκή προστασία για τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι νομικά δεσμευτικοί για όλες τις εταιρείες του Ομίλου Allianz. Οι ΔΕΚ της Allianz και ο κατάλογος με τις εταιρείες του Ομίλου Allianz οι οποίες συμμορφώνονται με αυτούς διατίθενται σε αυτόν τον σύνδεσμο. Όπου δεν εφαρμόζονται οι ΔΕΚ της Allianz, η AGL λαμβάνει μέτρα, για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ θα λάβει επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως συμβαίνει στον ΕΟΧ. Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα μέτρα προστασίας στα οποία στηρίζεται η AGL για τέτοιες διαβιβάσεις, επικοινωνώντας με την AGL όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο τμήμα 9 της παρούσας Δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η AGL έχει εφαρμόσει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατέψει τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχει συλλέξει μέσω του Ιστότοπου της AGL, από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, κατάχρηση, απώλεια ή καταστροφή.

Όσον αφορά τα δεδομένα περιήγησης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies όπως αναφέρεται στην Πολιτική Cookies μας. 

Όσον αφορά τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όπως αυτά υποβάλλονται στην AGL, έχετε δικαίωμα:

·         Πρόσβασης στα τηρούμενα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δικαίωμα ενημέρωσης για την προέλευση των δεδομένων, τους σκοπούς και τα όρια της επεξεργασίας, τα στοιχεία του/των υπεύθυνου/-ων επεξεργασίας, του/των εκτελούντος/-ων την επεξεργασία και των μερών στα οποία μπορεί να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, 

·         Ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται βάσει της συγκατάθεσής σας˙ σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις όπου η επεξεργασία απαιτείται για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης της AGL ή για την εκτέλεση ενός καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή σχετίζεται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας από την AGL, 

·         Να ζητήσετε την ενημέρωση ή τη διόρθωση των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να είναι πάντα ακριβή, 

·         Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

·         Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ορισμένες περιπτώσεις,

·         Να αποκτήσετε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ηλεκτρονική μορφή για προσωπική σας χρήση ή για έναν καινούργιο ασφαλιστή, και 

·         Να υποβάλετε καταγγελία σε εμάς και/ή στη σχετική αρχή προστασίας δεδομένων, όταν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Μπορείτε να ασκήσετε τα εν λόγω δικαιώματα επικοινωνώντας με την AGL όπως προβλέπεται στην παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχοντας το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αναγνωριστικό του λογαριασμού σας και τον σκοπό του αιτήματός σας. Μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης συμπληρώνοντας το Έντυπο αίτησης πρόσβασης σε δεδομένα το οποίο διατίθεται σε αυτόν τον σύνδεσμο

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή για το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλληλογραφίας στην εξής διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Allianz Global Life dac
Maple House Temple Road Blackrock
Δουβλίνο  Ιρλανδία
Τηλέφωνο: 00353 1 2422300

Email: dataprivacy-agl@allianz.com

Να έχετε υπόψη σας ότι άλλοι ιστότοποι στους οποίους μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω του ιστότοπού μας ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση προσώπων. Οι πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες των εν λόγω ιστοτόπων τρίτων μερών που συνδέονται με τη διεύθυνση https://www.allianzgloballife.com δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα πρέπει να ελέγχετε τις Δηλώσεις προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο. 

Η παρούσα Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 07/11/2018.

Κατά τη χρήση του Ιστότοπου της AGL, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω «cookies» ή τοπικής αποθήκευσης. Η Allianz Global Life dac («AGL») χρησιμοποιεί cookies στον παρόντα ιστότοπο, τα οποία δεν περιλαμβάνουν ούτε συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους χρήστες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός μεμονωμένου χρήστη. 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία οι ιστότοποι, τους οποίους επισκέπτονται οι χρήστες, αποστέλλουν στα τερματικά τους, όπου αποθηκεύονται πριν σταλούν εκ νέου στους ίδιους ιστότοπους κατά την επόμενη επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως με σκοπό τη λειτουργία των ιστοτόπων ή την αποδοτικότερη λειτουργία αυτών, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε cookies:

·         για να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας,

·         για να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα του ιστότοπου,

·         για να σας παρακολουθούμε καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας,

·         για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας.

Η AGL χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα «τεχνικά» cookies. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για περιήγηση ή για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητείται από τον χρήστη. Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και κανονικά εγκαθίστανται απευθείας από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου. Χωρίς τη χρήση των εν λόγω cookies, ορισμένες λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν ή θα ήταν πιο περίπλοκες και/ή λιγότερο ασφαλείς. Τα τεχνικά cookies είναι δύο κατηγοριών: (i) cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies) και (ii) μόνιμα cookies (permanent cookies). Οι ρυθμίσεις των cookies που αποθηκεύετε θα πρέπει να ισχύουν και στις μελλοντικές επισκέψεις σας στον Ιστότοπο της AGL. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους που διαφεύγουν του ελέγχου της AGL, αυτό δεν είναι βέβαιο. Για παράδειγμα, εάν επαναφέρετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, διαγράψετε τα cookies σας ή επισκεφτείτε τον Ιστότοπο της AGL από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή άλλη συσκευή, οι ρυθμίσεις των cookies σας ενδεχομένως να χαθούν. Για λόγους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο της AGL.

Η AGL χρησιμοποιεί, επίσης, το «Google Analytics» για τη συλλογή και την ανάλυση πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, με σκοπό την κατανόηση του τρόπου χρήσης του Ιστότοπου από τους χρήστες, με την αναφορά, για παράδειγμα:

·         στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τις προσπελάσεις και τις επισκέψεις στον Ιστότοπο της AGL,

·         του αριθμού των τμημάτων και των σελίδων που επισκέφτηκαν οι χρήστες και του αριθμού των χρηστών,

·         του χρόνου παραμονής του μέσου αριθμού των χρηστών στον Ιστότοπο,

·         των συμβάντων που έλαβαν χώρα κατά την περιήγηση, όπως ένα μήνυμα σφάλματος, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κατά τη χρήση του ιστότοπου,

·         της γεωγραφικής περιοχής των χρηστών,

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να συνδεθούν με στοιχεία του χρήστη, όπως τη διεύθυνση IP, το όνομα χρήστη, τον τομέα ή το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω πληροφορίες αναλύονται μόνο σε συγκεντρωτική, ανώνυμη βάση, τα cookies που συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες θεωρούνται ισοδύναμα με τα τεχνικά cookies. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Google Analytics», επισκεφτείτε το https://www.google.com/intl/it/analytics/ .

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτών των ειδών τα cookies στον υπολογιστή/συσκευή σας. 

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις του σχετικά με τα cookies απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής του και να εμποδίσει, για παράδειγμα, την εγκατάσταση cookies από τρίτα μέρη. Επιπλέον, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι δυνατή η διαγραφή cookies που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση όλων των cookies μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του παρόντος ιστότοπου. Αντιθέτως, η προσπέλαση του περιεχόμενου του ιστότοπου είναι δυνατή ακόμα και εάν τα cookies είναι πλήρως απενεργοποιημένα. 

Κάντε swipe για να δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιήγησης

Οδηγίες

 

Internet Explorer

Κάντε κλικ στο μενού «Εργαλεία» στο πάνω δεξιά μέρος του προγράμματος περιήγησης και επιλέξτε «Επιλογές Internet»

Επιλέξτε την καρτέλα «Ιδιωτικό απόρρητο» και για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, σύρετε τη γραμμή τέρμα προς τα πάνω.

Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιλέξτε «OK»

 

Firefox Mozilla

Κάντε κλικ στο μενού «Εργαλεία» στο πάνω μέρος του προγράμματος περιήγησης και επιλέξτε «Επιλογές»

Επιλέξτε την καρτέλα «Ιδιωτικό απόρρητο» και επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού που ξεκινά με τη φράση «το Firefox θα».

Επιλέξτε «Χρησιμοποιήσει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό.» και αφαιρέστε τα σημάδια ελέγχου από την επιλογή «Αποδοχή cookies από ιστότοπους».

Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιλέξτε «OK».

 

Google Chrome

Κάντε κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων στη δεξιά μεριά που μοιάζει με γαλλικό κλειδί.

Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» από το αναπτυσσόμενο μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στον σύνδεσμο που γράφει «Εμφάνιση ρυθμίσεων για προχωρημένους» στο κάτω μέρος της σελίδας.

Επιλέξτε την επιλογή «Ρυθμίσεις περιεχομένου» που βρίσκεται κάτω από το τμήμα περί Απορρήτου.

Επιλέξτε το κουμπί δίπλα από την επιλογή «Να απαγορεύεται στους ιστότοπους να ορίζουν δεδομένα» στο πρώτο τμήμα με τίτλο «Cookies».

Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιλέξτε «OK».

 

Safari

Κάντε κλικ στο εικονίδιο των εργαλείων στη δεξιά μεριά που μοιάζει με γρανάζι.

Επιλέξτε «Ασφάλεια» και στην κατηγορία «Αποδοχή cookies» επιλέξτε «ποτέ».

Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις, κλείστε το παράθυρο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα διαγράψετε, επισκεφτείτε το:

www.aboutcookies.org

www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Global Life dac

 

Ανακαλύψτε περισσότερα για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, μέλος του Ομίλου Allianz

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επικοινωνίας

Δευτ. - Πεμ.: 8.30 - 16.30

Παρασκευή 15:30

customercontact@allianz.gr    

210 69 99 944

 

Εγγεγραμμένο γραφείο Maple House, Temple Road Blackrock Co Dublin A94 Y9E8 Ιreland – Εταιρεία που ανήκει στην Allianz SE. Η Allianz Global Life Designated Activity Company ελέγχεται στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Εγγεγραμμένος στην Ιρλανδία, Εταιρεία Reg. Αρ.: 458565.